Het Toetstheater

Uniek toneelgezelschap dat zich bemoeit met uw organisatie. Een spiegel voorhoudt. En met u in discussie gaat.

Het Toetstheater is gespecialiseerd in een vorm van educatief theater die gezamenlijke reflectie uitlokt. Op het podium laten we een ondeskundige benadering van lastige, kritische situaties zien. Zó verkeerd dat de deskundigen in de zaal dat niet kunnen laten passeren. De knoeiende 'collega' op het podium krijgt aanwijzingen uit het publiek voor een betere aanpak. Doordat ook professionals onderling verschillen in ziens- en werkwijze, roept dat vanzelf discussie op. Er wordt nagedacht, getwijfeld, geëxperimenteerd. De ‘joker’ zorgt ervoor dat het niet bij mooie gedachten en praatjes blijft: voorstellen worden gelijk op het podium uitgeprobeerd, tot lering en meestal ook vermaak.

Het Toetstheater trad in de afgelopen jaren bijna wekelijks voor het voetlicht in ziekenhuizen en zorgcentra, op themamiddagen en familieavonden, in cursussen en symposia. De discussies gingen over samenwerking tussen formele en informele zorg, dilemma's in het zoeken naar de beste behandeling in de patiëntenzorg, omgaan met agressie, beroepscode, afhankelijkheid van patiënten, klantgerichte communicatie, omgang met stervenden, cultuurverschillen, intimiteit en seksualiteit, interdisciplinaire samenwerking, management- en communicatieproblemen en bejegening van zorgafhankelijke instellingsbewoners.
Vooral daar waar morele vragen en ethische kwesties in het werk naar voren komen, en de ‘juiste’ manier van handelen niet eenduidig is, denkt het Toetstheater graag met u mee.

De acteurs van het Toetstheater zijn thuis in zorg en welzijn door professionele werkervaring van binnenuit. De ‘jokers’ hebben een lange ervaring als adviseur en trainer.

Het Toetstheater beweegt zich ook op andere terreinen dan zorg en welzijn. De acteurs en discussieleiders voeren veelvuldig opdrachten in andere sectoren. Het Toetstheater verzorgt daarom ook interactief theater op projectbasis in andere sectoren, o.a. voor Vluchtelingenwerk Nederland.

Samen met een adviesgroep in het onderwijs, de VeerKrachtGroep, ontwikkelt het Toetstheater een aanbod gericht op het passend onderwijs.

De methode is gebaseerd op een vorm van forumtheater, ontwikkeld door Augusto Boal. Onze methodiek komt het best tot zijn recht bij een publieksomvang van 20 – 100 deelnemers. Bij een grotere omvang wordt de haalbaarheid onderzocht in overleg met de discussieleider.